مقررات ثبت نام

دوستان و مراجعه کنندگان محترم از حسن انتخاب شما متشکریم ،پیش از اقدام به ثبت نام دراین سایت لطفا موارد زیر را بادقت مطالعه ونسبت به رعایت آن خود را متعهد و ما را همیار باشید .

- پر کردن تمام موارد فرم ثبت نام با اطلاعات صحیح الزامی است . درصورت عدم پاسخ به هریک از سوالات درخواستی امکان ارسال فرم فراهم نمی شود. در هرجا متقاضی تصور کند سوال مورد نظر به او ارتباطی نمی یابد با لفظ مهم نیست یا ندارم گزينه را تكميل نماید .

- ارایه هرگونه اطلاعات نادرست ( از جمله نام، نام خانوادگی، نشانی، تلفن و ... ) موجب عدم پیگیری درخواست شما خواهد شد.

- داشتن آدرس Email یا پست الکترونیکی الزامی است .

- این موسسه فقط جهت تسهیل درانتخاب همسردایم و مشاوره جهت گزینه برتر خود رامتعهد دانسته و طی مراحل موسسه که در زیر اعلام می گردد راالزامی دانسته و تعجیل و فوریت درخواست کننده موسسه راموظف به اقدام سریعتر نمی نماید .

- از پرکردن فرم به زبان و با الفاظ غیرفارسی جدا خودداری فرمائید .

- چنانچه تمایل دارید در ابتدای عضویت فردی به غیر از شخص شما درجریان موضوع قرار نداشته باشد لطفا درقسمت توضیحات ذکرنمایید . قابل ذکراینکه این موسسه فقط با فرد ثبت نام کننده ارتباط برقرار می کند .

- پس ازتکمیل و ارسال فرم ثبت نام و دریافت ایمیل شما موظف هستید با شماره اعلانی موسسه تماس و پیگیر ادامه روند ثبت نام باشد .

-جهت ثبت نام و عضویت در موسسه لازم است حداقل مبلغ 3,500,000 (سه میلیون و پانصد هزار ریال) به شماره حساب ٠١٠٥٧٧٦٢٥٧٠٠١ بانك ملی شعبه چهار راه باستان و یا شماره کارت ١٤١٤-٩٩٥٢-٩٩١١-٦٠٣٧ به نام مؤسسه فرهنگي خانواده امين که قابل واریز در تمامی شعب بانک ملی است، واریزنموده و شماره فیش بانکی مذکور را در فرم ثبت نام مندرج نمایید.(ضمنا اصل فیش باید در روز مراجعه و تکمیل پرونده همراه متقاضی باشد)

تبصره: افراد بی بضاعت با ارائه معرفی نامه از مراکز ذی صلاح رایگان ثبت نام میشوند و همچنین افراد در حال تحصیل (دانشجویان و طلاب)از40 % تخفیف هنگام ثبت نام برخوردار میباشند


برای استفاده از خدمات انتخاب همسر و مشاوره در این موسسه به مراحل زیر توجه فرمایید.

شیوه عملکردالف ) متقاضی عضویت در این موسسه پس از ثبت نام و تکمیل مراحل عضویت ،( پرداخت حق عضویت، یک قطعه عکس تمام قد واضح و اصلاح نشده بهمراه اصل شناسنامه و پرکردن فرم اطلاعات فردی فرم یک و فرم دو وتعهد نامه) عضو محسوب می شود .

ب) فرد متقاضی به پیشنهاد مشاور در سن وتحصیلات متناسب خود حق انتخاب خواهد داشت که این انتخاب صرفا از طریق فرم مشخصات (فرم ثبت نام) امکان پذیر است .

ج) پس از انتخاب تا پنج مورد از موارد دلخواه وباتعیین وقت قبلی بایکی از مشاورین موسسه اطلاعات تکمیلی افراد انتخاب شده عکس وفرم شخصیت ازطریق مشاور به متقاضی ارائه می گردد.

موسسه موظف است به افرادانتخاب شده اطلاع دهد تاجهت دریافت اطلاعات فردمتقاضی به موسسه مراجعه نمایدو زیر نظر یکی از مشاورین و باراهنمائی آن مشاور نسبت به درخواست اطلاعات مشورت نماید که درصورت موافقت بافرد متقاضی ملاقاتی صورت پذیرد.

د)موسسه بارعایت اولویت و نوبت و حجم فعالیت خودملاقاتهای اول و سپس ملاقاتهای دوم را در صورت موفقیت د رملاقات اول متقاضیان راتنظیم ودر پی هر یک نیز خدمات مشاوره باتناسب افراد ارائه نماید.

ه) پس از توافق طرفین و نیز پس از هردوملاقات، ملاقاتی درمحیطی خارج از موسسه با پیشنهاد مشاور وتنظیم وقت متقاضیان بایکدیگر انجام میگردد که گزارش کامل آن باید توسط متقاضیان به مشاور ارائه گردد.

و)تیم مشاور موسسه باشور و مشورت نسبت به صلاحیت هر یک از طرفین ارائه نظرداده و در صورت لزوم ونیاز مشاوره های تکمیلی ارائه می گردد وسپس خانواده های طرفین راجهت آشنائی با یکدیگر به هم معرفی نموده تا درجهت پیشبرد صحیح به متقاضیان وخانواده ایشان کمکی شده باشد .

ز) ارسال متقاضیان به آزمایش واجرای عقدشرعی وقانونی از دیگرخدماتی است که موسسه به اعضای خویش ارائه می نماید . درجهت ارائه تسهیلات موسسه فرهنگی خانواده امین بادیگر موسسات مرتبط باعروسی افراد رابه سازماندهی خیریه معرفی و از آنجا تسهیلات رادریافت ودراختیار متقاضی قراردهد.

توجه : هریک از افراد درطی یک دوره باارائه دلیل منطقی و موافقت مشاورمی توانند مورد درخواستی خویش رامنتفی اعلام نمایند.

ح)هزینه های موسسه در قالب حق عضویت ،مشاوره ،حق ملاقات و جلسات گروهی (کارگاههای آشنائی و آموزش ) به مرور ودرپس ارائه خدمات مذکور ازاعضای محترم دریافت خواهد شد.

ط) نرخ ثبت نام وخدمات مشاوره وملاقات براساس مصوبه هیئت مدیره تعیین و هر سال دراختیار کادر ثبت نام وبخش اداری موسسه قرار می گیردتابه اطلاع مراجعین برسانند.

موافق نیستم